OCR Output

1928 den 3 januari. N:r 4.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i'[,ycksele tingslags kyrkor.
N:r 4.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet onsdagen
den 15 instundande februari klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Signhild Hammarberg tillhöriga 3/64 mantal n:r 1 Alg—
trask (1°) samt 3/128 mantal n:r 1 Holmlund (1°) allt i Lycksele socken.

i 3/64 mantal n:r 1 Algtrask innehåller en areal av 80,08 hektar. Vart
© tredje år får utsynas 225 kbm virke. Nästa utsyning må äga rum 1929.
i A fastigheten vinterfödas i regel två kor.
å Följande åbyggnader finnas, nämligen.

Bagarstuga i en våning, av timmer, på stenfot, under tak av näver, in—
delad i ett rum med bakugn och ett oinrett rum.

Loge av timmer, under tak av spån, indelad i port och foderlada.

Matbod av timmer, under tak av spån.

Två hölador av timmer.

Sommarladugard av timmer, under tak av spån samt hemlighus av tim—
mer.

Byggnaderna äro i bristfälligt skick.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 7,400 kronor, har salu—
värderats till 6,000 kronor.

3/128 mantal n:r 1 Holmlund (1%) innehåller en areal av 40 hektar, varav
2 hektar inrosningsjord och 38 hektar avrosningsjord. Skogsmarken är av
mindre god beskaffenhet.

A fastigheten vinterfödas endast en del småkreatur. Inga andra åbygg—
nader finnas uppförda än en hölada.

Fastigheten har saluvärderats till 1,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 januari 1928.

Ang. exeku—
tiv auktion.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Nee

Umea 1928 — Larsson & C:os Tryckeri