OCR Output

mm o

1928 den 3 januari. N:r 3.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor.
3.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet onsda—
gen den 15 instundande februari klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Rutger Hammarberg tillhöriga 7/128 mantal
n:r 1 Bäverträsk (1'') i Lycksele socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader.

Mangårdsbyggnad i två våningar, av timmer, pa stenfot, indelad å nedre
botten i kök och två eldstadsförsedda rum, det ena även försett med bakugn,
samt å övre botten ett större rum jämte vind.

Ladugardsbyggnad av timmer under tak av spån och näver, indelad i
fähus med plats för sex kor, stall med plats för två hästar, fårhus, foderlada
och port.

Tröskloge av timmer, under tak av spån.

Matbod av timmer under tak av näver.

Två mindre hölador av timmer under tak av bräder samt hemlighus.

Av åbyggnaderna befinna sig mangårdsbyggnaden i mycket bristfälligt,
ladugården i fallfärdigt och övriga åbyggnader i någorlunda gott skick. —

Fastigheten innehåller en areal av 210 hektar. Av avrosningsjorden må
vart tredje år enligt upprättad avverkningsplan, utsynas 570 kbm. virke. Fas—
tigheten är berättigad till utsyning innevarande år, men är sådan ej verkställd.

A fastigheten vinterfödas två kor samt några småkreatur.

Fastigheten, som tillsammans med 1/64 mantal n:r 1 Bäverträsk (1**)
är åsatt ett taxeringsvärde av 17,300 kronor, har saluvärderats till 14,000
kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umea 1928 — Larsson & C:os Tryékeri

Ang. exeku—

tiv auktion.