OCR Output

Tt

1928 den 3 januari. N:ir 2.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

U'pp‘léises i Lycksele tingslags kyrkor.

N:r 2.
Ang. exeku—
Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet onsda— tiv auktion.
gen den 15 instundande februari klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Axel Lundberg tillhöriga fjärdedelen av 13/384
mantal n:r 1 Arvtrask (1°) i Lycksele socken.
A hela fastigheten finnas foljande åbyggnader :
Mangardsbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak, rödmålad, in—
delad i tre rum och kök samt förstuga å nedre botten, två rum och två kök å
övre botten; byggnaden i gott skick.

Ladugardsbyggnad av timmer, indelad i fähus, port och foderlada samt
vedskjul av bräder; byggnaden i dåligt skick.

Tröskloge av timmer samt en hölada.

Å fastigheten vinterfödas en häst och tre kor. Hela fastigheten är åsatt
ett taxeringsvärde av 5,600 kronor och har den utmätta delen saluvärderats
till 1,400 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 januari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri