OCR Output

1928 den 2 {fanuari.. N:r 1.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

Nir 1.

På begäran intages följande Standskogs—

Härmed kungöres att i samband med en den 11 juni 1927 slutad laga _ likvid.

klyvning å 1/16 mantal Ostvik n:r 6 litt Fb i Byske socken, vilken förrätt—

ning den 30 december 1927 av Skellefteå tingslags ägodelningsrätt fastställts,
bestämts, att ståndskogslikvid skall erläggas av Verner Johansson till öv—

riga delägare med 75 kronor att dem emellan fordelas efter mantal, sko—

lande likviden erläggas med hälften inom ett år och med hälften inom två år

© efter förrättningens fastställelse.

RÄTTENS ORDFÖRANDE.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri