OCR Output

1928 den 31 december. N:r 143.
$J3 25

lägsta taxa för det antal kilometer, som automobilen kört från sin hållstation,
i dock minst en krona, ävensom för väntetid.
‘ Betalning.
Automobilförare äger uppbära förskott å avgift för korning.

Taxeomrade.

Denna taxa tillämpas för hela färden, även om densamma delvis äger
rum inom område, för vilket särskild taxa finnes faststalld.

Vaglangdmatare.

Y Å varje personautomobil, som användes i yrkesmässig trafik, skall finnas
anbragt väl synlig väglängdmätare av modell, som godkänts av Kungl. Maj:ts
Befallningshavande.

Reglemente.

Denna taxa och reglemente skall finnas anbragt å i ögonen fallande plats
å automobil i yrkesmässig trafik.

Umeå i landskansliet den 31 december 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri