OCR Output

1928 den 31 december. N:r 143.
ela — S

Avgift for barn.

Barn under fem år äger medfölja utan särskild avgift. Tva barn Gver
fem år men under tolv år räknas, då de medfölja äldre resande, som en per—
son.

Avgift för gods.

Gods må utan avgift medtagas för varje person intill en vikt av 25 kg.
men därutöver skall en avgift av 25 öre utgå för varje överskjutande 10 kg.
. för mil.

Endast efter automobilförarens medgivande får medtagas velociped, hund
eller vara av sådan beskaffenhet, att dess medförande kan åstadkomma ska—
da eller olägenhet.

Automobilförare (skall tillhandahålla pindtyg för fastgörande av gods,
som anbringas utvändigt å automobilen.

Väntetaxa.

För väntning utgår betalning sålunda :

a) Fore resans antradande är 15 minuters väntning avgiftsfri.

För varje överstigande tidsperiod av 15 minuter betalas 75 öre.

b) Under färd erlägges en avgift av en krona för varje börjad tid av
15 minuter; dock utgar vid resa, som avser bestämmelseort, belägen sex mil
eller därutöver från utgångspunkten, om återresa skall ske ingen ersättning
för väntetid intill två timmar, men därefter utgår en avgift av två kronor för
varje halvtimme.

c) Därest under resa erfordras uppehåll för nattvila, utgår icke ersätt—
ning för väntning under tiden från klockan 11 em. till kl. 6 fm.

Maximibelastning.

Sammanlagda vikten av passagerare och resgods får icke överstiga vik—
ten av det hogsta antal passagerare, som automobilen vid dess godkännande
för yrkesmässig trafik erhållit Kungl. Maj:ts Befaliningshavandes tillstånd att
medfora. En persons vikt beräknas härvid till 80 kg.

ä Färj— och broavgifter.
' Färj— och broavgifter hetalas av den resande.

Avbrott under färd.

Skulle under påbörjad resa maskin— eller ringskada eller annan, av auto—
mobilföraren oberoende omständighet inträffa, som nödvändiggör resans av—
brytande, skall avgift erläggas för det antal kilometer, som den åkande fär—
dats med automobilen.

Avbeställning.
Då rekvirerad eller hamtad automobil icke begagnas, betalas enligt dess

essm