OCR Output

1928 den 31 december. N:r 143.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lin.

Ser. A Landskansliet 1928

N:F 143. Automobil—
taxa.

Automobiltaxa

vid yrkesmassig trafik inom Västerbottens läns landsbygd.

Jamlikt § 28 mom. 1 i Kungl. förordningen om motorfordon den 15 juni

1923 och med upphävande av tidigare gällande automobiltaxa har Kungl.

| Maj:ts Befallningshavande för sådan yrkesmässig automobiltrafik med vanlig
_ personautomobil, som icke är lokaltrafik eller linjetrafik, fastställt följande
i[ taxa och reglemente att gälla från och med den 20 instundande januari.

Taxa.
i För varje helt eller delvis tillryggalagd kilometer erlägges:
a) under tiden 1 maj—15 november

1:0) för automobil rymmande högst fyra passagerare . ... 0:45 kr. km.

2:0) for automobil rymmande högst sex passagerare . 0:55 kr. km:
b) under tiden 16 november—30 april

1:0) för automobil rymmande hogst fyra passagerare .... 0:50 kr. km.

2:0) for automobil rymmande hogst sex passagerare .... 0:60 kr. km.

För nattkörning d. v. s. från kl. 11 em. till kl. 6 fm. höjes skjutsersätt—
ningen med 5 öre för km.

Aterresa och rundresa.

Användes ej automobilen för återresa, erlägges icke någon avgift för
densammas hemförande.
Vid återresa utgår avgiften med hälften av den taxa, som tillimpas vid
enkel färd den tid på dygnet återresan sker.
j Vid. rundresa tillbaka till utgångspunkten utgar avgiften med 25 %
rabatt å avgiften för enkel resa å samma väglängd.