OCR Output

1928 den 21 december. N:r 142.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
k Sor. Å : Landskansliet 1928

Uppläses i kyrkorna inom lappmarken tre
gånger före sammanträdesdagen.

N:r 142. Sammantra—
ä % den med
Sammanträde hålles med nomadlapparna dels i Grans, Rans, Umbyns och _ lappar.
Vapstens lappbyar i biograflokalen i Lycksele den 12 januari 1929 klockan
11 förmiddagen och dels i Vilhelmina norra och södra lappbyar i Amalienborg
vid Asele kyrkoplats den 19 januari 1929 klockan 11 förmiddagen inför under—
tecknad för behandling av lapparna rörande ärenden och för mottagande av
— anmälan för inflyttning till Norge.

,f Anmälningen skall innehålla uppgift om:
den anmäldes jämte medföljande husfolks och renvaktares namn och ål—
der ävensom den lappby han tillhor;
de andra personer, för vilka den anmälde har renar i sin vard;

det antal renar, som skail medföras för envar i anmälningen avsedd pei—
son;

de renmärken var och en av dem använder, dock att, när uppgift härom
en gång är lämnad, senare anmälningar allenast behöva omfatta uppgift om
ändringar; samt

det renbetesdistrikt inom vilket betningen skall försiggå.

Vidare meddelas till iakttagande, att om anmälningen så sent göres, att
den icke kan upptagas på förteckningen, har lapp icke rätt att under året in—
flytta med renar eller låta sina renar åtfölja inflyttande lapp;

att lapp, som anmält sig för inflyttning i Norge, skall samtidigt med re—
narna inflytta till detta rike och det renbetesdistrikt, dit han anmält sig, samt
stanna i distriktet så länge renarna beta där, med mindre sjukdom eller viktiga
angelägenheter föranleda hans frånvaro;

att flyttning med renar skall forsigga utan onödigt uppehåll, dock må å
sedvanlig viloplats, som inom bebodd trakt förekommer å flyttningsväg, lap—
parna kvarstanna med renar intill två dygn;

att i renbetesdistrikten Andfjellet, Kjerringfjellet, Kalvandet, Kobbervan—
det och Melkfjellet må allenast lappar från Sorsele socken inflytta med renar;
i distrikten Mofjellet och Spjeltfjelldalen allenast lappar från Tärna socken;

,samt i distrikten Rainesen, Fjellvaaktind, Store Kjukkelvandet och Golver—
— skaret allenast lappar från Vilhelmina socken, : samt