OCR Output

1928 den 21 december. N:r 140.

#1

ä 3 =å

14. Rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen må icke av värn—
pliktig medföras till samlingsplats, eller under färd till eller från tjänstgörings—
ort. Vid samling for avgång till tjänstgöringsort ävensom under färden till
densamma skall av hämtningsbefälet verkställas noggrann visitation för utrö—
nande av innehav av rusdrycker eller till andra klassen hänförliga maltdrycker.

15. Viarnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onyk—
ter eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar att
lata desamma omhändertagas av vederbörande hämtningsbefäl eller annan
av samma befäl anvisad person, skall av hämtningsbefälet avvisas. Jamlikt
gällande bestämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta sin
resa från den ort, där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten.

16. Viarnpliktiga, som redan den 3 februari måste inträffa i Vännäs för
att kunna infinna sig vid järnvägsstationen i föreskriven tid och därför önska
— nattkvarter, böra vända sig till polismyndigheten för att få sådant sig anvisat.

Härnösand den 8 december 1928.

M. WAHLBERG.
Befalhavare for Härnösands Sjö R. O.

Umeå i landskansliet den 21 december 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
G. WIK.

Umeå 1929 — Larsson & C:os Trycker}‘ y