OCR Output

1928 den 21-december“ N@r 140.

ti 4 P i —i0 / +rfr A | | .
& '4?,,__: '% © ;*fsv X » ‘_ P _. 23 3 4
+33 Varnpllktlga som erhalht tlllstand ‘att avflytta från nket men v1d t¬
den för inryckningen till tjänstgöringen fortfarande—vistas inom landet äro

darest de tillhora de inkallades årsklass; mstalrelseskyldlga enligt ovan.

——3. Värnpliktiga, som ha laga förfall för uteblivande från inställelsen,
skola insända intyg därom antingen till sjörullföringsbefälhavaren senast vid
samlingen eller till beväringsbefälhavaren vid. flottans station i Stockholm se—
nast vid tiden för inryckningen till tjänstgöringen.

4. Sasom laga förfall för uteblivande från inställelsen anses, om man är
sjuk, om man är i konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om
man sitter i häkte; vederbörande äge dock att, när andra än nu sagda. förfall
förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må gälla såsom laga
förfall.

5. : Sjukdom skall, for att sasom laga forfall: anses, styrkas med: behorig
lakares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskafia. — Kan han |
ej skaffa läkarbetyg, vare honom tillatet att styrka forfallet med intyg fran
statens ämbets— eller tjänsteman—eller av präst i församlingen eller av ordiö—
randen i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunal— /
nämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

6. Värnpliktiga äro i fråga om åtlydnad av denna .kallelse till tjänstgö—
ring underkastade i strafflag för krigsmakten givna bestämmelser ävensom
äventyr att på egen bekostnad varda hamtade till tjänstgöringens fu!lgörande.
Hämtningsäventyr är även den underkastad, som underlåter att anmäla laga
förfall för uteblivande från inställelsen.

T. Forhyrnmg å handelsfartyg befriar icke från inställelsen till tjänst— —
goringen i annat fall än att uppskov med densamma jämlikt $ 17 värnplikts— |
lagen erhålhts

8.‘ Viarnpliktiga, vilka äro på av dem ådömd straffpåföljd ute—
stängda från behörighet och rättigheter, som omförmälas i 2 kap. 19 § straff—
lagen; skola icke mrycka till tjänstgöringen, så Iange nämnda straffpåfolr
varar.

9. Varnphktnga som för inställelse å samlingsplats måste färdas å järn—
väg, äga att, mot företeende av inskrivningsbok, hos närmaste —sjömanshus—
ombudsman erhålla rekvisition å järnvägsbiljett.

10. _Å sjömanshus inskrivna, marinen tillhörande varnphktlga som utan
att tillhöra något av ovannämnda slomanshuS dock befinna sig inom dess di—
strikt och som äro inkallade till tjänstgöring å samma tid och till samma ort
som de, vilka tillhöra distriktet, äro skyldiga följa de för ifrågavarande distrikt
givna bestämmelser för mstallelsen

11. Värnpliktiga, som icke erhållit inskrivningsbok, erhålla sådan på
begäran av vederbörande sjömanshusombudsman.. _. l

12. Värnpliktiga erhålla under inryckningsdagar penningbidrag å 50 öre
per dag samt bespisas genom statens försorg eller erhålla kontant ersättning
därför.

13. ©T övrigt hänvisas värnpliktiga till i msknvnmgsboken förefintliga be—
stämmelser rörande tjänstgöring. Inskrivningsboken och sjöfartsboken skola
medföras vid inställelsen till tjänstgöringen. ~