OCR Output

1928 den 21 december. N:r 140.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.
_ Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i länets kyrkor två söndagar
före första inryckningsdagen.

N:r 140. Värnplikti—

ges inkallel—

Enligt gällande föreskrift varder till vederbörandes kännedom och efter—se till freds—
rättelse härigenom meddelad följande tjänstgöring.

Kungorelse.

Härnösands Sjörullföringsområde tillhörande värnpliktiga, inskrivna på
: Umeå och Skellefteå sjömanshus samt tilldelade

MARINEN I ALLMAN TJANST

inkallas 'härigenom till tjänstgöring i en följd vid flottans station i Stockholm
under 200 dagar.

Inställelseskyldiga till denna tjänstgöring äro alla år 1928 inskrivna, som
icke befriats från värnpliktens fullgörande i fredstid, samt förut inskrivna, som
| icke fullgjort dem åliggande fredstjänstgöring.

Värnpliktiga, med vilka träffats avtal om fast anställning vid krigsmak¬
ten, äro icke under tiden mellan avtalets ingående och dagen, från och med
vilken anställningen skall räknas, inställelseskyldiga.

De värnpliktiga samlas vid Vännäs järnvägsstation måndagen den 4
februari 1929 kl. 14,00 norrifran kommande eftertåg n:r p 21 ankomst för att
under militärbefäl avgå till tjänstgöringsorten, där inryckning sker den 5
februari 1929.

Värnpliktiga, som medelst enskild färd inställa sig vid flottans station i
Stockholm, skola inställa sig vid exercishuset å Skeppsholmen tisdagen den
5 februari 1929 kl. 08,00.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.

1. Personliga order om tjänstgöringen utfärdas för dem, som fullgjort
del av dem åliggande tjänstgöring och skola fullgöra återstoden därav, och
tillsändas dem under den adress, de å sjömanshuset uppgivit. Övriga instäl—
lelseskyldiga värnpliktiga hava icke att emotse annan kallelse än denna kun—

görelse.