OCR Output

1928 den 17 december. N:r 139.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1928

N:r—139. Y ttrande
över förslag
Till följd av Kungl. Maj:ts remiss den 14 innevarande december kungö— om ny for—
res, att vederbörande kommuner och enskilda skogsägare inom länet äga till—ordning ang.
fälle att till Kungl. Maj:ts befallningshavande senast den 20 januari 1929 av— utsyning av
giva yttrande dver av inom Kungl. Jordbruksdepartementet tillkallade sakkun— v;ss skog.
niga uppgjort förslag till förordning om inskränkning i tillampningen av kungl.
förordningen den 18 juni 1915 angående utsyning av viss skog inom Västerbot—
tens och Norrbottens läns lappmarker med flera omraden jamte motiv.
Exemplar av forslaget finnes till och med ovannämnda dag tillgängliga
för dem, som därav önska taga del, hos landsfiskalerna i Skelleftea norra, Jorns,
Burträsks, Degerfors, Bjurholms och Nordmalings distrikter samt å landskans—
liet harstades.

Umeå i landskansliet den 17 december 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

| Elis Almgren.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri