OCR Output

1928 den 7 december. N:ris 135—137.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lin.

Ser. A Landskansliet 1928

N:rf 139. Aterkallad
efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes kungörelse n:r 165, ser. A. 1918,
landskansliet, intagna efterlysning angående drängen Jonas Valdemar Eng—
lund återkalias, enär straffet enligt stadgandet i 5 kapitlet, 20 $, 4 mom. straff—
lagen förfallit.

N:r : 136:; Snahanda

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes kungorelse n:r 152, Ser. A.
1925, landskansliet intagna efterlysning angående f. disponenten Teodor
Ragnar Eriksson återkallas, enär straffet enligt stadgandet i 5 kapitlet, 20 §,
5 mom. straffiagen forfallit.

N:# A37. Tingsavslut—
ning med
Umeå donmi—
sagas hä—
radsrätt.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
med Umeå domsagas häradsrätt hålles å tingsstället i Umeå stad lördagen den
29 december 1928 klockan i1 förmiddagen.

Umeå i landskansliet den 7 december 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss. .

Umeå 1928 — Larsson & C:s TnVukL;l