OCR Output

1928 den 28 november. N:ris 127—129.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

| Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:f 127. Mjältbrand.

Sedan distriktsveterinären Th. Floderus, Burträsk, verkställt slutlig be—
siktning och desinfektion å arbetaren C. A. Dahlbergs gård i Andersvattnet,
Burträsks socken, vilken på grund av inträffat fall av mjältbrand förklarats
smittad av nämnda sjukdom, har Kungl. Maj:ts befallningshavande funnit

skäligt förklara nämnda gård fri från smitta av mjältbrand.

| N:f 128. T ingsavslut—
E ning med
! Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höst— Nysätra
ting med Nysätra tingslag hålles å tingsstället vid Nysätra kyrka fredagen tingslag.
den 14 december 1928 klockan 11 förmiddagen.

N:r 129. Uppgifts—
skyldighet
På begäran av chefen för generalstaben vill Kungl. Maj:ts befallnings— beträffande
havande härigenom ånyo erinra därom, att det åligger ägare av till motorred— motorred—
skap hänförlig traktor, snöplog, vägvält, väghyvel, vägskrapa, stenkross eller _ skap.
} kapverk att årligen före december månads utgång till chefen för generalsta—
ben inlämna eller med posten insända uppgift, angående motorredskapet en—
ligt fastställt formulär, som kostnadsfritt tillhandahålles hos vederbörande po—
lismyndigheter.

Umeå i landskansliet den 28 november 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri