OCR Output

1928 den 24 november. N:r 126.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i Lövångers sockens kyrka.
N:¢ 126. j Fridlyst
naturminnes—
Sedan Kungl. Vetenskapsakademien hos Kungl. Maj:ts befallningshavande _ märke.
hemställt om fridlysning sasom naturminnesmärke av en vid Korängesjön å
hemmanet Hökmark n:r 9 i Lövångers socken växande tall, i vilket finnes ett
av havsörnar bebott bo, förelägges härigenom envar, som mot ansökningen
har något att erinra, att senast inom två månader från denna dag sådant hos
Kungl. Maj:ts befallningshavande anmäla.

Umeå i landskansliet den 24 november 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri