OCR Output

Enahanda

' 1928 den 23 november. N:ris 123—125._
äL — w

Pa begaran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Värmlands län.

Varnpliktige n:r 1021/1 Arthur Gerhard Bäär fran Karlstad, fodd den
30 oktober 1907, vilken genom regementskrigsrattens vid Kungl. Vaxholms
kustartlllenregementes utslag den 25 scptember 1928 domts dels for fylleri
och förargelseväckande beteende vid tva sarskilda tillfallen samt forolamp—
ning av förman att hållas i vaktarrest femton dagar, dels ock för förolämpning
av överordnad krigsman i tjänsten att hållas i fängelse en månad eller så—
lunda att i en bot hållas i fängelse en månad femton dagar.

Utslaget förvaras å landskansliet i Karlstad.

Överståthållarämbetet och Kungl. Maj:ts Befaliningshavande i övriga
lan behagade utfärda enahanda efterlysning angående värnpliktige n:r 519
67/1920 Jonas Lundin. |

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysningar noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 23 november 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycker: