OCR Output

1928 den 23 november. N:ris 123—125.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet ; | 1928

19
1

Allmänneligen efterlysas:

På begäran av chefen för Kungl. Västerbottens regemente.

Värnpliktige n:r 28 69/1923 Holm, Erik Edvin, eldare, född den 26
oktober 1902 och kyrkobokford i Holmsunds församling,

Värnpliktige n:r 519 67/1920 Lundin, Jonas, arbetare, född den 25 juli

© 1900 och kyrkobokförd i Hörnefors församling, Sulfitfabriken, Hörneå,

Värnpliktige n:r 9 69/1924, Kollberg, Per August, jordbruksarbctare

| född den 27 augusti 1904 och kyrkobokförd i Umeå landsförsamling, Bränn—
© land,

vilka samtliga utan anmält laga förfall uteblivit från repetitionsövning vid
Kungi. Västerbottens regemente med inryckningsdag den 10 september
1928.

N:r 124.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län.

Arbetaren John Albert Roullvén från Örnsköldsvik, vilken enligt Kungl.
Maj:ts utslag den 19 september 1928 har att för stöld hållas till straffarbete

i tva månader samt att för olovlig försäljning av rusdrycker böta

150 kronor.

Roullvén, som är född den 8 september 1911 i Fässbergs församling, be—
skrives vara 1,76 cm. lång och hava små mörkbruna ögon, mörkblont hår,
fylligt ansikte och concav näsa samt har å vänstra underarmens innersida
tatuerat amerikanska och svenska flaggorna jämte en skuta och därunder bok—
stäverna J. R.

Roullvén uppgives hava omkring den 15 september 1928 rest från S:t
Pedro till Australien.

Därest Roullvén anträffas samt laga hinder icke möter, skall han skynd—
samt befordras till straffets undergående.

Utslaget förvaras hos länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Allmän ef—
terlysning.

Enahanda.