OCR Output

1928 den 21 november. N:r 122.

W LANSKUNGORELSER.

t f i me eee eee

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1928

122. Personer,
förordnade

Till allmän kännedom kungöres, att Kungl. Maj:ts befallningshavande att utfärda
förordnat kommunalstämmans ordförande Otto Rönnblom i Burträsk, kommu— Säkerhets—
nalnämndens ordförande Emil Boström i Bodbysund, maskinisten Oskar intyg ang.
Rönnlund i Bygdsiljum och folkskolläraren Fredrik Forsgren i Astrisk att
jamte vederborande polischef inom Burträsks socken utfärda i 55 $ av Kungl. _ Y4r0r.
Forordningen den 18 maj 1928 angående explosiva varor omförmälda säker—
hetsintyg.

Umeå i landskansliet den 21 november 1928.

PA Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Ur;leé 1928 — Larsson & C:os Tr)"ckén