OCR Output

1928 den 19 november. N:ris 120—121.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:r 120. Mjältbrand.

Sedan härstädes anmälts, att fall av mjältbrand inträffat hos nötkreatur
tillhorigt arbetaren C. A. Dahlberg i Andersvattnet, Burträsks socken, varder
bemälde Dahlbergs gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att fö—
reskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till förekommande av
smittosamma sjukdomar bland husdjuren den 19 december 1918 noggrant ef—
terlevas.

Uppläses i Malå sockens kyrka.
N:+:121:; cnahanda.

Sedan distriktsveterinären C. H. Lexner i Norsjö verkställt slutlig besikt—
ning och desinfektion å hemmansägaren Erik Olofssons gård i Södra Grund—
träsk, Malå socken, vilken på grund av inträffat fall av mjältbrand förklarats
smittad av nämnda sjukdom, har Kungl. Maj:ts befallningshavande funnit
skäligt förklara nämnda gård fri från smitta av mjältbrand.

Umeå i landskansliet den 19 november 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri