OCR Output

1928 den 11 november. N:r 118.
:o s i

att i avseende å valbarhet till ledamot eller suppleant i hälsovårdsnämn—
den skall gälla vad i 2 $ 4 mom. av hälsovårdsstadgan är föreskrivet;

att. den, som av kommunalfullmaktige eller å kommunalstämma blivit vald
till ledamot eller suppleant i hälsovårdsnämnden, må kunna avsäga sig upp—
draget under de villkor, som i 2 $ 5 mom. av hälsovårdsstadgan för där av—
sedda fall föreskrivas;

att beträffande hälsovårdsnämndens verksamhet och åligganden samt vid
den av dess befogenhet skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad i
hälsovårdsstadgan föreskrives om hälsovårdsnämnd i stad;

att, om köpingsläkare icke finnes inom köpingen anställd och vederbö—
rande provinsialläkare eller extra provinsialläkare icke är ledamot av hälso—
vårdsnämnden, han ändock skall äga att, när nämnden behandlar frågor om
allmänna hälso— och sjukvården, vara tillstädes och deltaga i överläggningar—
na, men ej i besluten, ävensom att, där han så begär, få sin mening till pro—
tokollet antecknad;

att sammanträde med nämnden för behandling av hälsovårds— eller sjuk—
vårdsärende skall, utom då det eljest erfordras, skyndsamt äga rum, när så—
dant påkallas av köpingsläkaren, om sådan finnes inom köpingen anställd,
och i annat fall av vederbörande provinsialläkare eller extra provinsialläkare,
därvid denne bör i god tid erhålla underrättelse om tiden och stället för sam—
manträdet;

att de åligganden och befogenheter, som enligt 30 $ av hälsovårdsstadgan
i stad tillkomma magistrat, skola inom köpingen tillkomma landsfiskalen i
orten; samt x

att förseelser mot ovannämnda stadgar samt därpå grundade ordnings—
föreskrifter ävensom byggnads—, brand— och hälsovårdsordningar för köpingen
skola av allmän åklagare åtalas vid domstolen i orten;

och uppdrager Kungl. Maj:t åt länsstyrelsen att, med tillämpning av
dessa huvudgrunder, utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet.

Detta meddelas länsstyrelsen till kännedom och efterrättelse samt för ve—
derbörandes förständigande. av detta brev tillställas byggnads—
styrelsen, medicinalstyrelsen och statistiska centralbyrån för kännedom.

Stockholms slott den 2 november 1928.
GUSTAF.

Sven Liibeck.

Umeå i landskansliet den 11 november 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycker: