OCR Output

1928 den 29 februari. N:ris 29—30.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928
N:+ : 29.
Uppliases i Bygdea sockens kyrka. Intagande
§ 2 å & b $ Druk av ytterli—
Då fråga uppstått om intagande av ytterligare del av Robertsfors bruks— gare del ay

samhälle i Robertsfors municipalsamhälle varda invånarna i trakten Omkting Propertsfors
Robertsfors municipalsamhälle kallade till sammanträde inför Kungl. Maj:tS p.(wssam—
Befallningshavande i godtemplarlokalen i Robertsfors fredagen den 16 ; myunj—

kommande mars klockan tolv på dagen för att yttra sig i omförmälda ärende. cipalsamhäl—

let.

N:+ 30.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

Då fråga uppstått om tillämpning av brandstadgans föreskrifter rörande
stad i Nordmalings municipalsamhälle, varda invånarna i Nordmalings muni— Tijjämpning
cipalsamhälle kallade till sammanträde inför Kungl. Maj:ts Befallningsha— av brand—
vande _i kommunalhuset i Nordmaling fredagen den 23 instundande marsstadgans fö—

klockan tolv pa dagen for att yttra sig i omförmälda ärende. reskrifter i

$ $ $ i Nordmalings

Umeå i landskansliet den 29 februari 1928. municipal-h
samhälle.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:Ös Tfyckéri