OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 24.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Upplases i Skelleftea sockens kyrka.
N:r 24. Inrättande
av gemen—
Härmed kungöres, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande genom resolu— samhetsfiskt
tion den 11 februari 1928 jämlikt lagen den 30 juni 1913 om gemensamhets— i Klutmarks
fiske fastställt av delägarna i Klutmarks bys fiskvatten i Skellefteå socken vid bys oskifta
i behorig ordning av fiskeriintendenten i övre norra distriktet O. H. Olofsson fiskvatten.
den 30 november 1927 företagen förrättning fattade beslut att fisket i byns
oskifta fiskvatten med undantag av ett till Skellefte älvs flottningsförening
utarrenderat område mellan Äkerforsen och Finnforsälvens utlopp skall vara
gemensamhetsfiske under 25 år räknat från den 1 januari 1928, och utnyttjas
i enlighet med förrättningsmannens förslag genom utarrendering.

Umeå i landskansliet den 16 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri _