OCR Output

1928 den 30 januari. N:r 20—21.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskansliet 1928
Nr 20. Ledig polis—
**% ; $ 5 mansbefatt—
Forfattningsenligt kungores foljande ning i Tärna

Befattningen sasom extra polisman eller fjärdingsman inom Tärna polis—
distrikt är till ansökning ledig.

Stationsort: Tärna plats. Arlig lon: 100 kronor.

Vid ansokningen, som skall ingivas till undertecknad inom en månad från
i dag, skola fogas de handlingar normalinstruktionen för polispersonal före—
skriver och omnämnda i min kungörelse den 15 sistlidne november.

Tärna i landstfiskalskontoret den 26 januari 1928.

K. J. LUNDBERG.

Nsr 21. Aterkallad
efterlysning.

Aterkallad allman efterlysning.

Den av — chefen för Kungl. Västerbottens regemente begärda efterlys—
ningen av värnpliktige n:r 324 70/1921 Rylander, Jonas Emil, arbetare, född
den 14 november 1901 och kyrkobokförd i Vilhelmina, Råsele, vilken efterlys—
ning varit intagen i länskungörelserna den 17 november 1927, n:r 165, Ser.
A. Landskansliet, varder härigenom på förekommen anledning återkallad.

Umeå i landskansliet den 30 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri