OCR Output

1928 den 21 januari. N:r 12—13.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lin.

— Ser. A Landskansliet 1928

Upplases i Umea sockens kyrka.

N# 12. Fridlysning
av elektriska

Genom nådig resolution den 16 december 1927 har Kungl. Maj:t funnit ledningar.

skäligt meddela Vännäs kraftaktiebolag eller dess rättsinnehavare tillstånd

att under förbehåll av enskild rätt, dels med anslutning till bolagets elektriska

kraftledningsnät framdraga en högspänningsledning från Djäkneböle i Umeå

socken till en transformatorstation vid Skravelsjö i samma socken och den—

samma nyttja till den 14 april 1957, dels ock tills vidare intill dess annorlunda

varder förordnat hava till anläggningen hörande lågspänningsledningar, vilka

föra växelström med en spänning icke väsentligt överstigande 220 volt till

jord, framdragna inom område för allmän väg under iakttagande av föreskrif—

terna i gällande författningar om elektriska anläggningar, ävensom förordnat,

att ifrågavarande högspänningsledning och lågspänningsledningar skola åt—

njuta samma skydd som jämlikt 19 kap. 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer

statens elektriska ledning för belysning, för uppvärmning eller för överföring

av drivkraft vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom

kungöres.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N :r13. Fridlysning
> å 5 : av naturmin—
Sedan Kungl. Vetenskapsakademien hos Kungl. Maj:ts befallningshavande ,, ,x,;,

hemställt om fridlysning såsom naturminnesmärke av ett å Drivön i Nordma—
lings skärgård växande boträd för havsörn förelägges härigenom envar, som
mot ansökningen har något att erinra, att senast inom två månader från denna
dag sadant hos Kungl. Maj:ts befallningshavande anmäla.

Umeå i landskansliet den 21 januari 19283.

NILS G. RINGSTRAND.

Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri