OCR Output

1928 den 21 januari. N:Vr 11.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lin.

Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i länets kyrkor.

Till allmän kännedom meddelas, att enligt den 25 november 1927 utfär—
dade författningar följande djurarter äro inom Västerbottens län helt fridlysta,
nämligen :

Bäver, vildren, årskalv av älg, Io, fjällräv och mård samt örn, rapphöns,
vaktel, svan, blakraka, harfagel, brun kärrhök, blå kärrhök och svart stork.

Beträffande björn gäller, att å kronans mark får björn icke under någon
tid av året jagas, dödas eller fångas utan Kungl. Maj:ts tillstånd.

Björn eller lo, som anfallit människa eller tamdjur, får även annorledes
än i nödvärn dödas efter tillåtelse av lansstyrelsen

Bjorn eller lo, som dödas eller fångas, samt fallvilt av björn och lo till—
kommer kronan.

Ä kronans marker är det förbjudet att jaga eller fånga älg, rådjur samt
berguv utan Kungl. Maj:ts tillstånd.

Umeå i landskansliet den 21 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycken

Fridlysta —
djurarter.