OCR Output

4

1928 den 21 januari. N:ris 9—10.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1928

Upplases i Mala sockens kyrka.
N:r:9. & Samman—
trade i fiske—
Sedan fraga uppstatt om sadan ändring av bestämmelserna i den av _ grende.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande den 28 februari 1915 fastställda stadgan
för fiskets bedrivande inom Malå socken att jämväl i sjöarna Skeppträsk och
Brunträsk finge användas notar och annan av garn bunden redskap med 2,5
cm. mellan maskknutarna samt fiskeriintendenten i övre norra distriktet till—
styrkt upphävande av 2 $ i nämnda stadga, varda samtliga delägare i ifrågava—
rande fiskevatten härigenom kallade att själva eller genom ombud sammanträ—
da inför landsfiskalen i Malå distrikt å kommunalsalen i Malåträsk söndagen
den 12 nästinstundande februari klockan 4 eftermiddagen för att i ärendet
överlägga och yttra sig. Handlingarna i ärendet hållas under tiden intill sam—
mantradet tillgängliga å landsfiskalskontoret i Malåträsk.

N: Hinder för
5 $ 3 $ S i , — _ automobil—
Sedan bron över Krycklan vid Kryckeltjärn å allmänna landsvägen Vin— _ tratik,

deln—Botsmark den 20 innevarande januari bortspolats av de rikliga vatten—
massorna i vattendraget, meddelas härmed att nagon automobiltrafik över
berörda vattendrag icke kan äga rum förrän ny bro anlagts.

Umeå i landskansliet den 21 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os ’l;rycke:'i