OCR Output

1928 den 11 januari. N:ris 5—6.
— 2 —

1) . Aldersbevis.
2) Betyg Over avlagda examina och genomgångna lärokurser.

3) Bevis angaende sokandens forhallande i den eller de befattningar,
som han bestritt.

4) — Bevis av polischefen i den ort, där sokanden är mantalsskriven, hu—
ruvida, savitt for polischefen är känt, sökanden blivit for brott dömd till an—
svar eller under framtiden ställd.

5) Ett av känd och trovärdig person utfärdat bevis, huruvida sökanden
gjort sig känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet.

6) Intyg av läkare rörande sökandens hälsa och kroppsbyggnad, samt

7) Om sökanden är eller varit anställd vid krigsmakten, intyg att sökan—
dens militära tjänstgöring varit utan anmärkning.

Sökanden är pliktig att, där så erfordras, inställa sig inför undertecknad.

Asele i landsfiskalskontoret den 9 januari 1928.
J, MAGNUSSON.

Umeå i landskansliet den 11 'januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

U meå 1928 — Larsson & AC_;—os.fr.yckt;r.i