OCR Output

1928 den 11 januari. N:ris 5—6.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928
N :t b. Ledig kon—
stapelsbe—
Författningsenligt kungöres följande fattning.

Kungörelse.

En poliskonstapelsbefattning vid ordningspolisen i Umeå stad kungöres
harmed till ansökning ledig.

Löneförmåner utgå med: begynnelselon 2,500 kronor med tre ålderstill—
lägg å 150 kronor jämte dyrtidstillägg i enlighet med samma grunder som vid
statens nyreglerade verk, vartill kommer fri uniformsbeklädnad.

Ansökningshandlingar, ställda till Länsstyrelsen i Västerbottens län och
åtföljda av vederbörliga meritförteckningar, skola ingivas till Polischefen i
Umeå stad inom 30 dagar efter det denna kungorelse varit intagen i Post— och
Inrikes Tidningar. t

Umeå rådhus den 5 januari 1928.

BORGMÄSTAREN.

N:r 6. Enahanda.

Kungörelse.

Följande befattningar inom Asele polisdistrikt &ro till ansökan lediga :

En _ ordinarie fjärdingsmanstjänst med skyldighet för innehavaren att
tjänstgöra inom hela polisdistriktet och med huvudsakligt åliggande att med—
dela handräckning för indrivning av utskylder samt en extra fjärdingsmans—
tjänst varmed följer tjänstgöringsskyldighet huvudsakligen inom Asele kyrko—

— samhälle men vid behov inom hela polisdistriktet och med skyldighet att utföra
egentliga polisgöromål.

Vid ansökningen, som skall ingivas till undertecknad inom en månad från
denna dag, skola fogas följande handlingar :