OCR Output

1928 den 3 januari. N:r 3.

~_LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

N:r 3.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.
Andring i
Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallnings—den for De—
havande genom den 31 december 1927 meddelat utslag med stod av 32 § igerfors kom—
lagen om val till riksdagen den 26 november 1920 prövat skäligt förordna, att mun be—
från Ämsele valdistrikt, sådant detsamma till omfattningen bestimts genom Stämda in—
ovanberörda utslag den 29 november 1919, skola utbrytas foljande byar, vilka delning i
tillhopa skola utgöra Ekorrsele valdistrikt med valställe i Ekorrsele, namli— Yaldistrikt.
gen byarna Ekorrlund, Ekorrsele, Ekorrträsk, Högland, Nybränna, Pompej,
Sjölunda, Stenträsk och Stryckfors.
Denna ändring i valdistriktsindelningen skall, där den icke på anförda
besvär undanröjes, träda i tillämpning beträffande val, som förrättas enligt
den röstlängd, som kommer att upprättas under år 1928.

Umeå i landskansliet den 3 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri