OCR Output

1928 den 2 januari. N:r 2.
3343 ;.

bestämmelser rörande tjänstgöring. Inskrivningsboken och sjöfartsboken
skola medföras vid inställelsen till tjänstgöring.

14. Rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen må icke av värn—

_pliktig medföras till samlingsplats eller under fard till eller från tjänstgörings— .
ort. Vid samjing för avgång till tjänstgöringsort ävensom under färden till
densamma skall av hämtningsbefälet verkställas noggrann visitation för ut—
rönande av innehav av rusdrycker eller till andra klassen hänförliga malt—
drycker.
f Värnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onykter
eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar att
låta desamma omhändertagas av vederbörande hämtningsbefäl eller annan
_av samma befäl anvisad person, skall av hämtningsbefälet avvisas. — Jäm—
likt gällande bestämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta
sin resa från den ort, där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten.

Härnösand den 19 december 1927.

A. A. ABERG.
Befalhavare for Härnösands Sjö R. O.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri