OCR Output

1928 den 2 januari. N:r 2.
P fla

den for inryckning till tjänstgöringen fortfarande vistas inom landet är, därest
han tillhör de inkallades årsklass, inställelseskyldig enligt ovan.

3. Värnpliktig, som har laga förfall för uteblivande från inställelse skall
insända intyg därom antingen till sjörullföringsbefälhavaren senast vid sam—
lingen eller till beväringsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm senast
vid tiden för inryckningen till tjänstgöringen. /

4. Såsom laga förfall för uteblivande från inställelse anses, om man
är sjuk, om man är i konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller
om man sitter i hakte; vederbörande äge dock att, nar andra än nu sagda för—
fall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må gälla såsom laga
förfall.

5. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med be—
hörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan
han ej skaffa läkarbetyg, vare honom tillatet att styrka forfallet med intyg
fran statens ämbets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av
ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kom—
munalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

6. Värnpliktig är i fråga om åtlydnad av denna kallelse till tjänstgöring
underkastad i strafflag for krigsmakten givna bestämmelser ävensom även—
tyr att på egen bekostnad varda hämtad till tjänstgöringens fullgörande.
Hämtningsäventyr är även den underkastad, som underlåter att anmäla laga
forfall for uteblivande fran inställelse.

7. Förhyrning å handelsfartyg befriar icke från inställelse till tjänst—
göring i annat fall än att uppskov med densamma jämlikt § 17 värnplikts—
lagen erhållits.

8. Värnpliktig, vilken är på grund av honom ådömd straffpåföljd ute—
stängd från behörighet och rättigheter, som omförmälas i 2 kap. 19 & straff—
lagen, skall icke inrycka till tjänstgöringen så länge nämnda straffpåföljd
varar. >

9. WVärnpliktig, som för inställelse å samlingsplats måste färdas å järn—
väg, äger att, mot företeende av inskrivningsbok, hos närmaste sjömanshus—
ombudsman erhålla rekvisition å järnvägsbiljett.

10. _Å sjömanshus inskriven, marinen tillhörande värnpliktig, som utan
att tillhöra något av ovannämnda sjömanshus dock befinner sig inom dess
distrikt och som är inkallad till tjänstgöring å samma tid och till samma ort
som de, vilka tillhöra distriktet, är skyldig följa de för ifrågavarande distrikt
givna bestämmelser för inställelsen.

11. Värnpliktig, som icke erhållit inskrivningsbok, erhåller sådan på
begäran av vederbörande sjömanshusombudsman.

12. Värnpliktig erhåller under inryckningsdagar penningbidrag å 50
öre per dag samt bespisas genom statens försorg eller erhåller kontant er—
sättning därför.

13. 1T övrigt hänvisas värnpliktig till i inskrivningsboken förefintliga