OCR Output

1928 den 2 januari. N:r 2.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

om

Uppläses i länets kyrkor två söndagar
före första inryckningsdagen.

N:r.2.

Enligt gällande föreskrift varder till vederbörandes kännedom och efter—
rättelse härigenom meddelat följande

Härnösands sjörullföringsområde tillhörande värnpliktiga, inskrivna på
Umeå och Skellefteå sjömanshus samt tilldelade

MARINEN I ALLMAN TJANST

inkallas harigenom till tjänstgöring i en följd vid flottans station i Stockholm
under 200 dagar.

Inställelseskyldiga till denna tjänstgöring äro alla år 1927 inskrivna, som
icke befriats från värnpliktens fullgörande under fredstid, samt förut inskrivna,
som icke fullgjort dem åliggande fredstjänstgöring.

Värnpliktig, med vilken träffats avtal om fast anställning vid krigsmak—
ten, är icke under tiden mellan avtalets ingående och dagen, fran och med
vilken anställningen skall räknas, inställelseskyldig.

De värnpliktiga samlas vid Vännäs järnvägsstation torsdagen den 2
februari 1928 klockan 14.00 för att under militärbefäl avgå till tjänstgörings—
orten, där inryckning sker den 3 februari 1928.

Värnpliktig, som medelst enskild färd inställer sig vid flottans station i
Stockholm, skall inställa sig vid exercishuset å Skeppsholmen fredagen den
3 februari 1928 klockan 8.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER.

1. Personliga order om tjänstgöringen utfärdas för dem, som fullgjort
del av dem åliggande tjänstgöring och skola fullgöra återstående del därav
och tillsändas dem under den adress, de å sjömanshuset uppgivit. Ovriga
inställelseskyldiga värnpliktiga hava icke att emotse annan kallelse än denna
kungörelse.

2. Vårnpliktig, som erhållit tillstånd att avflytta från riket men vid ti—

Värnplikti—
ges inkal—
lelse till
fredstjänst—
göring.