OCR Output

1928 den 2 januari. —N:r 1.
>> Ä7T 3.

att utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid av—
lämna prästbetyg och av vederbörande sjömanshusombudsman utfärdat in—
tyg, innehållande samma uppgifter, som enligt $ 41 mom. 3 skola vara inför—
da i inskrivningslista, ävensom uppgift om sjötid eller, om intyg icke kunnat
anskaffas, uppvisa sjöfartsbok;

a tt viarnpliktig, som enligt föregående punkt inställt sig vid inskriv—
ningsförrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid försum—
mat avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande sjömanshusombudsman
eller sjöfartsbok samt till foljd därav icke kunnat emottagas, är förfallen till
böter, för varje gång tio kronor;

a tt _å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till inskriv—
ning medföra sjöfartsbok; $

a tt varnpliktig, som vid tiden för inskrivningsförrättningen är inmönst—
rad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;

att uppskov. till nästfölj a n d e ;å t — med :1 ö nis tla
tjä n stg ö ri n g eller tjänstgöring i en följd kan, förutom under här ovan
angivna omständigheter, vid inskrivningen medgivas :

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömans—
husombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelsfartyg och
som till följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan, så länge resan fortva—
rar, inställa sig;

b) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som gör sannolikt, att han inom
ett år efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens—, styrmans—,
förste maskinist— eller andre maskinistklass vid navigationsskola;

samt att ansökningar med därtill hörande handlingar, som enligt
denna kungörelse skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskriv—
ningsförrättning, kunna även insändas till sjörullföringsbefälhavaren eller sjö—
manshusombudsmannen.

Vederbörande krono— och polisbetjänte hava att dels vid inskrivnings—
förrättningarna iakttaga föreskrifterna i 25, 27, 31 och 48 $$ inskrivnings—
förordningen, i vad dem rörer, och ombesörja att lämpliga lokaler, i allmän—
het tre större rum, där sådant erfordras, hållas vid förrättningarna tillgängliga,
behörigen uppvärmda, dels ock kraftigt beivra de oordningar, som tilläventyrs
begås av de värnpliktiga vid inskrivningsförrättningarna samt under marschen
dit och därifrån.

Umea i landskansliet den 2 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri