OCR Output

1928 den '2 januari. : N:r 1.
20 16 >

Inskriven värnpliktig, som önskar frikallelse från värnpliktens vidarei
fullgorande eller annan andring i sina varnpliktsforhallanden, må till inskriv—
ningsnämnd därom insända ansökan eller inställa sig vid inskrivningsförrätt—
ning för att få sitt ärende prövat.

Ansökningar med därtill hörande handlingar, som enligt denna kungorel—
se skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskrivningsforrattning,
kunna även insändas till rullföringsbefälhavaren for att genom hans försorg
överlämnas till inskrivningsnämnden; skolande de vara till rullföringsbefäl—
havaren inkomna före inskrivningsnämndens första sammanträde. 1 ansökan,
som salunda insandes, angivas noggrant den värpliktiges fullständiga namn,
födelsetid, kyrkobokföringsort och postadress.

Till inskrivningsförrättning kallad värnpliktig, för vilken avståndet mel—
lan hemvistet inom kyrkobokföringsorten och stället där inskrivningsförrätt—
ningen äger rum, överstiger två nymil, är berättigad att för fram— och åter—
resan mellan dessa orter uppbära viss gottgörelse, och skall han därom vid
förrättningen göra framställning.

B. Sjomanshusen.

Inskrivning av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn—
pliktiga kommer att innevarande år förrättas:

for Umea sjomanshus

Mandagen den 20 februari kl. 10 fm. å sjömanhuset i Umeå.

för Skellefteå sjomanshus
Lördagen den 25 februari kl. 10 fm. å rådhuset i Skellefteå.

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämliga de—
lar vad hiar ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning inom
ru'lföringsområde, med iakttagande av :

a tt inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker vid
inskrivn'ngsförrättning för det sjömanshus han tillhör;

a tt sadan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid
inskrivningsförrättning för annat sjömanshus, i vilket fall det åligger honom