OCR Output

1928 den 2 januari; _ N:r 1:
24 15 —2

; b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande,
— såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fort—
skriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära
anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

Behovet av uppskov skall styrkas med intyg, då skäl, som angives un—
— der a) ovan, föreligger, av två väl kända och trovärdiga personer, samt, då
— skäl, som angives under b) ovan, föreligger, om behovet är föranlett av stu—
dier, av rektor eller föreståndare för läroanstalt eller ledare för utbildnings—
kurs, och eljest av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens
ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stockholm fattig—
vårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören).

Uppskov med tjänstgöring innebär, att tjänstgöringen skall fullgöras med
de värnpliktiga, som inskrivas nästföljande år.

Övriga bestämmelser.

Den, som idkar studier vid någon statens högskola eller därmed jämför—
lig läroanstalt, skall förete intyg därom; den, som ämnar idka studier, som
nu nämnts, skall avgiva skriftlig forklaring härom (för omyndig bekräftad av
malsman).

Den, som önskar genomgå utbildning till officer vid hären, skall förete av
vederborande truppforbandschef utfärdat intyg, att han efter stadgade kom—
petensprov kommer att antagas till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall förete alla ho—
nom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning.

Den, som på grund av religiös övertygelse eller av annan jämförlig or—
sak hyser allvarliga samvetcbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring i den
ordning, värnpliktslagen föreskriver, kan erhålla tillstånd att fullgöra tjänst—
göringen antingen vid krigsmakten utan att övas i vapens bruk eller bära va—
pen eller ammunition, eller genom att utföra civilt arbete för statens rakning.
I förra fallet skall tjänstgöringstiden ökas med nittio i senare fallet med ett—
hundratjugu dagar. Ansökan om tillstånd att fullgöra tjänstgöringen på här
nämnt sätt inlämnas till inskrivningsnämnden och skall åtföljas av intyg, som
angivas i $ 1 mom. 2 och 3 av förordningen angående tillämpning av lagen
om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.

Värnpliktig, som har sitt hemvist i utlandet (d. v. s. icke är kyrkobokförd
i Sverige), må anmäla sig för inskrivning (personligen eller genom skrittlig an—
sökan) hos inskrivningsnämnden för det rullföringsområde, han själv önskar.
Han skall därvid förete bevis om ålder samt med intyg styrka, att han är
svensk medborgare, ävensom, vid skriftlig ansökan, insända läkarbetyg, styr—
kande att han är vapenför, samt angivande _ kroppslängd, bröstvidd och
kroppsvikt.