OCR Output

t928 clen :2 januarti. . N:r 1.
>> 14 —

vasentligen beroende av hans arbete; har sadan for sitt uppehälle av den
värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig av den värnpliktige erhål—
lit försörjning alltifrån början av närmast föregående kalenderår eller, där
behovet av försörjning uppstått senare, alltifrån behovets uppkomst, skall den
värnplikt'ge även i det fall, att han icke är den ende arbetsfore sonen, sonso—
nen, dottersonen, fostersonen eller brodern, befrias från värnpliktstjänstgö—
ringen under fredstid, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan
lämna nödigt försörjningsbidrag;

d) utländsk man, som förvärvat svensk medborgarrätt och under året
närmast efter det han förvärvat nämnda rätt fyller minst tjugusex år;

e) den, som från riket avflyttat och därefter återinflyttat hit, dock under
villkor :

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjugusex år, och

att minst sju år förflutit från avflyttningen till återinflyttningen, häri så—
ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad
svensk medborgarrätt återförvärvats;

f) den, som i utlandet gjort militärtjänst under längre tid in den, som
ar foreskriven i varnpliktslagen for varnpliktiga uttagna till Iinjetjänst; samt

g) den, som tilhor den nomadiserande lappbefolkningen.
Förhållande, som kan föranleda befrielse enligt b)—f) skall styrkas:

1) då skäl enligt b) eller c) föreligger, med intyg enligt exempel i in—
skrivn'ngsförordningen av präst i församlingen jämte å landet kommunal—
nämndens ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stock—
holm fattigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören) samt

2) då annat skäl föreligger, med de handlingar eller intyg, sökanden
kan förete.

All befrielse är beroende på inskrivningsnämndens prövning.

Uppskov med inskrivning eller tjänstgöring.

Uppskov med inskrivning kan av inskrivningsnämnden meddelas på
grund av försenad kroppsutveckling eller tillfallig sjukdom, och sker detta
i förekommande fall utan den värnpliktiges ansökan.

Uppskov med påbörjandet av första tjänstgöringen eller tjänstgöring i en
följd kan av inskrivningsnämnden på ansökan medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast
egendom eller själv driver honom tillhörig handels—, fabriks— eller annan indu—
striell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämp—
ligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han
för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt