OCR Output

1928 den 2 januari. N:r ' ).
> 13 —
Påföljd vid försummelser.

Värnpliktig, som utan laga förfall utebliver från inskrivningsförrättning,
är, där han icke oaktat sin frånvaro blivit inskriven eller frikallad från värn—
pliktens fullgörande, förfallen till böter, första året femton kronor och varje
— år, han ånyo beträdes därmed, femtio kronor, samt är underkastad äventyr
att bliva på egen bekostnad hämtad till inskrivningsförrättning, vilket jämväl
— gäller den, som har laga förfall för uteblivande, men underlåter att därom gö—
ra anmälan.

Värnpliktig, som installer sig till inskrivning å annan ort än den, där
har är kyrkobokförd, och därvid försummar avlämna prästbetyg samt till följd
därav icke kan mottagas, är förfallen till böter, för varje gång tio kronor.

Laga förfall.

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivningsförrättning anses, om
man är sjuk, eller om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller fa—
ren, eller om man sitter i häkte. Inskrivningsnämnden äger dock att, då andra
än nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må
gälla såsom laga förfall.

Sjukdom skall, för att anses såsom laga förfall, styrkas med behörig lä—
kares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa. Kan han ej skaffa
läkarbetyg, vare honom tillatet att styrka förfallet med intyg av statens äm—
bets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kom—
munalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller
av ledamot i häradsnämnden.

Befrielse från värnpliktstjänstgöring under fredstid.

Fran under fredstid befrias:

a) den, som utan att vara oduglig till krigstjänst likväl är icke va—
penför ;

b) den, som vid den tidpunkt, da han enligt virnpliktslagen ar skyldig
installa sig till inskrivning — d. v. s. ordinarie inskrivningsforrattning det år,
han fyller tjugu år — har hustru eller barn, som äro för sitt uppehälle väsent—
ligen beroende av hans arbete;

c) ende arbetcfore sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller
vanfor fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eller övergiven hustru
eller ogiit kvinna, erde arbetsfore fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfa—
der eller till fostermoder eller ende arbetsfore brodern till ett eller flera min—
derariga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar,
far— eller morföräldrar eller fosterföräldrar, eller syskon äro för sitt uppehälle