OCR Output

1928 den 2 januari. N:r 1

— 319 _

eller

önskar uttagas för utbildning till plutonchet eller motsvarande _ be—
fattning,

eller

önskar uttagas för utbildning till underbefal eller fackman vid infante—
riet, trangtrupperna eller intendenturtrupperna eller i särskild tjänst vid Norr—
bottens regemente.

Ovan namnd yngling skall till inskrivningsförrättningen medföra och av—
limna prästbetyg samt av vederbörande målsman utfärdat tillståndsbevis för
inskrivning. Den, som önskar uttagas för utbildning till plutonchef eller mot—
svarande befattn‘ng, skall därjämte medföra och avlämna av rektor eller fö—
reståndare för undervisningsanstalt utfärdat intyg om avlagd realskolexa—
men eller om genomgången utbildningskurs, som kan anses likställd med så—
dan examen, ävensom intyg om att han besitter förutsättning för utbildning till
plutonchef eller motsvarande befattning.

Inskrivning utan personlig installelse.

Nedanstående värnpliktiga kunna efter skriftlig ansökan till inskrivnings—
nämnden prövas för inskrivning utan personlig inställelse :

a) den, som visar sig hava laga forfall for uteblivandet och med av
lakare, foretradesvis militarlakare, utfardat intyg, som bland annat skall an—
giva kroppslangd, brostvidd och kroppsvikt, styrker, att han är vapenför;

b) den, som har anstallning utomlands eller uppehaller sig därstädes
for idkande av studier eller for utbildning i sitt yrke, och med intyg visar an—
ledningen till vistelsen utomlands samt med läkarintyg, som nämnes under
a) ovan, styrker, att han är vapenför.

Intyg skall, därest det utfärdats av utländsk person, vara försett med på—
teckning av tjänsteman vid svensk beskickning eller svensk konsul eller av
utländsk ämbetsmyndighet, styrkande intygsgivares behörighet att utfärda
intyget.

Befriade från inställelse till inskrivningsförrättning äro:

a) den, som är inskriven å sjömanshus;

b) den, som är fast anställd vid krigsmakten eller vid lots— och fyr—
staten;

c) den, som tillhor den nomadiserande lappbefolkningen; samt

d) den, som med intyg styrker sig hava laga förfall för uteblivande.