OCR Output

1928 den 2 januati. N:ör 1

— 11 —

4 28 3 i 2 r t 1r 27 41 / 2607 .

Storberget, . Svartliden, Sör—/

träsk och Valliden . — .. .. . iMarsi J7) 10 im.

12 — 1

Ordenshuset i _ och _ justering av. '
Bastuträsk _ handlingar och protokoll ..../ ,, |19| 10 fm.
10 fm.

Installelseskyldiga äro:

Värnpliktiga, som under 1928 fylla tjugu år och ej förut undergått in—
skrivning, samt de äldre värnpliktiga, som vid föregående inskrivningsförrätt—
ning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke oaktat sin franvaro blivit in—
skrivna eller frikallade, eller erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt
aro inskrivningsskyldiga.

Inskrivningsskyldig värnpliktig, som sökt eller undfatt tillstand att av—
flytta från riket, men fortfarande vistas inom landet, är jämväl skyldig att in—
ställa sig.

Den, som vunnit svenskt medborgarskap och befinner sig i värnpliktsål—
dern är inställelseskyldig, för såvitt icke hans värnpliktsförhållanden förut bli—
vit prövade av svensk inskrivningsmyndighet.

Inskrivningsskyldig åligger att vid den för förrättningens början utsatta
tiden inställa sig vid förrättningen för den församling, där han är kyrkobok—
ford.

Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten, må utan
kallelse inställa sig å närmast vistelseorten belägna förrättningsställe och
skaill därvid, vid äventyr att eljest bliva bötfälld, medföra och avlämna präst—

betyg.

Inskrivning före inträdet i värnpliktsåldern.
Yngling, som under året fyller aderton eller nitton år, må anmäla sig till
nskrivning, därest han
antingen

avlagt studentexamen eller blivit flyttad till gymnasiets fjärde ring vid
allmänt läroverk eller besitter däremot svarande kunskapsmått (se inskriv—
ningsförordningen $ 2 mom. 2),