OCR Output

1928 den 2 N :r 1.
o 8 —

| i i
Ordenshuset i Urs— |Byarna Bergsbyn, Furunäs, In—

viken nerursvik, _ Kallholmen, Kle-l
1

| mensnäs, Nyhamn, Risön, Sä—
| vends, Tuvan och Ytterursvnk’
| © ay Skellefteå norra landsfis—

kalsdisttikt . .. .. . .. . .. . .. ,;. . .. 4Febr 23| 10 fim,.

rRådhuset i Skelleftea Skelleftea stad och byarna He—
1 densbyn och Morön av Skel—
' lefteå norra landshskalsdlstnkt; i 1241 10 fim.

Av Skellefteå norra landsflskals—
distrikt _ byarna _ Degerbyn,
Medle _Myckle, — Prästbordet

| och Stämningsgården samt av

| Skelleftea sodra landsflskalsdl-l

| strikt byarna Böle, Lund, Sun—
| nanå och Tjärn >> . 127] 10 tam.
| |

|Skelleftea sockenstuga

1 9>

| |
‘\Ovriga byar inom Skelleftea sod— |
! ra landsfiskalsdistrikt, med un—, |
dantag av nedan uppräknade |
byar, varifrån inställelse sker | 159
Bastuträsk . .. , .>. ;. . . — .. | \28! 10 frm.
| 1

1 1 99

d |()vriga byar inom Skelleftea nor—,
| $ | ra landsfiskalsdistrikt, med un—.
‘ | dantag av nedan uppraknade

byar, varifrån inställelse sker i

Siofkage , . .sn 0. 4 10 iim.

' Ordenshuset i Stor— |Byarna Ersmark, Kusmark, Stor—|
kage kage och Storkagetrask av|
Skellefteå norra landsfiskalsdi—.

strikt' .' ; . + — ML , 4 , — iMarsi ]\ 10 fim.

Bastuliden norra, Bastu—
_ trask norra, Björkdal, Boviken,
Branet, Brännberg, Briannet,|
Brännkläppen, Bäckfors, Bäck—

' i | FZ s ET