OCR Output

1928 den 2 januari.. N:r 1.

id Tål —

| Skolhuset i Stensele 'Den del av Stensele socken, som
l ligger söder om Umans vat—
f tendrag med undantag av byar,|
| från vilka inställelse sker i KX
| Nordanas.s.. 30 oo Febr.| 17|

Hos kronodbon Oskar|Av Stensele socken alla byar väs—
l Mårtensson i ter om en linje över Gaske—
| Nordanås | loukt—Sandvik (Blaiken) samt br
j Tärna socken ;. — . :, .. . .. + 6:1 20

Kommunalhuset å }Byar och lägenheter öster om od— [ 12
Sorsele kyrkoplats | lingsgränsen . . ............ 52 3 124'

Byar och lägenheter väster om
odlingsgransen ' — : —*.* * — $ !25,'

Tingshuset i L}’Cw"'C’Lycksele sockens södra lands—
fiskalsdistrikt _med undantag,
av Lycksele municipalsam—, |
.. +7 33 1 — f $ | ’

$s |Lycksele sockens norra lands—
| — fiskalsdistrikt, _ med undantag

' av byar och lägenheter höran—.

de till Björksele kyrkobokfo-J i &

ringsdistrikt ..+... . :>& . 0.| |29

» uLycksele municipalsamhälle samt.
byar och lägenheter hörande
till Bjorksele kyrkobokförings— /
disttikt! ; j»; .; ..;$G0 > 44 9y 99 Marsl 1|

Sockenstugan i De— |(Amsele _ kyrkobokfGringsdistrikt
‘ gerfors \_ _och Vindelns municipalsamhäl— |
1e. , i . e n en i t . & 3

Aterstående byar och lägenheter
norr och öster om Vindelälven* % 5

)

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 m

:0 tm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.