OCR Output

1928 2 januari. N:r 1.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lin.

Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i länets kyrkor minst två sön—

dagar i januari månad.— %
Inskriv—

ning av

Kungörelse värnpliktiga.

om inskrivning av värnpliktiga i Västerbottens län ar 1928.

NCT 1,

Jämlkt värnpliktslagen den 12 juni 1925 och inskrivningsförordningen
den 23 december 1925 kommer inskrivning av de till rullföringsområdena
n :ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshus*) inom Västerbot—
tens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år1928 undergå inskriv—
ning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen :

A. Rullföringsområden.

| Inskriv— |1 äkarbesikt—

Sammanträdesställe Inskrivningsskyldiga från _nmg_s__ ning samma
| | !månadådag; dag kl.
! 1 | 2 [ 73T775

Umea sodra rullforingsomrade n:r 69.

F. d. epidemisjukstu—/Den del av Holmsunds landsfis—
gan i Grisbacka | kalsdistrikt, som omfattar by—
arna Yttertavle, Innertavle, A—
numark, Ersmark, Fällforsån, |

Gärdsjöbäck, Bäcksjön, Bert—

tjärn, Hammarkulla, Nydala,

Grisbacka, Grubbe, Kyrkobor—

| det, _ Baggbole, Visterhiske
| ocli:Koddis :: s j Febr.{ 10| 10 frmi.

|
1
|

‘ Den del av Holmsunds lands—
J fiskalsdistrikt, som — omfattar
| byarna Brännland, Norrfors,|

*) Rorande sjomanshusen se slutet av denna kungörelse under B.