OCR Output

Enahanda.

1926 den 30 december. N:ris 246—248.
t 9 2.
N:r 248.
Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt hem—

mansklyvning å 9/128 mantal Strömnäs n:r 1 litt C i Vilhelmina socken var—
der härmed kungjort att vid nämnda förrättning bestämts det ägaren till.9/256

\mantal litt Ca skall äga att å 3/256 mantal litt Cb tillhörigt Lisa Karolina Ed—

man avverka skog för 667 kronor 98 öre samt a 3/128 mantal litt—Ce—tillho—
rigt Lars A. Eliasson och hans hustru avverka skog for 1,973 kronor 23 öre,
skolande berorda standskogslikvid varda fullgjord inom nio ar fran förrätt—
ningens faststallande. '

Vilhelmina den 29 december 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:
A. NORRMAN. —

Umeå i landskansliet den 30 december 1926.
NILS G. RlNGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri