OCR Output

1926 den 30 december. N:ris 246=—24.8.

LANSKUNGORELSER.
Vasterbottens län. |

ser $!'' :> :: Landskansliet 1926

N:r 246. Ståndskogs—
i likvid.
På begäran intages följande

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt hem—
mansklyvning å 11/128 mantal litt. Gd Svanaberg eller Svannäs n:r 2, i Vil—
helmina socken, varder härmed kunoqort att vid namnda forrattning bestamts
att till Sven Konrad Danielsson såsom ägare av 11/384 mantal litt. Gdc skall
gäldas ersättning för mistad ståndskog, nämligen av Per Gustaf Lif och hans
hustru såsom ägare av 11/384 mantal litt. Gda med 200 kronor samt av Erik
Hjalmar Danielsson och hans hustru såsom ägare av 11/384 mantal litt. Gdb
med 400 kronor, ävensom att sagda ersättningsbelopp skola vara erlagda inom
1928 års utgang.

Vilhelmina den 29 december 1926.

På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

Ner 217. Enahanda.

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag faststallt hem—
mansklyvning å 1/4 mantal n:r 4 litt I Basksele i Vilhelmina socken varder
härmed kungjort att vid nämnda förrättning bestimts att standskogslikvid
skall äga rum på sådant sätt att ägaren till 1/12 mantal litt la skall äga att å
1/12 mantal litt Ic tillhorigt Alfred Folke Jonsson avverka skog för 3,221
kronor 72 öre samt ägaren till 1/12 mantal litt Ib skall äga att å fökenämnda
1 /12 mantal litt Ic avverka skog for 2,549 kronor 65 öre, skolande nämnda
avverkningar vara verkställda inom nio år från förrättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 december 1926.
) På ägodelningsrättens vägnar:

n

§

A. NORRMAN.