OCR Output

1926 den 22 december. N:r 245.
w e 14e

. Utdrag ur protokoll vid vägstämma med
Sorsele sockens väghållningsdistrikt i Sor—

sele ‘den 12 september 1926.
§ 1.

Att justera detta protokoll utsagos kronojagaren Karl Sahlin och nämnde—

mannen J. E. Forsberg.

i $ 6.
Fastställdes följande inkomst— och utgiftsstat för år 1927.
Inkomster :
Beraknat statsbidrag for sommarunderhallet .. .. . . .. .. .. 5,100: —
Av” byskattemedel . > + U n X : ee e de d i t 45,038: ——
Mt‘ tackas genom upptagna lån — :: . ' 10 40 EL2 . % 16;872: 50
Vagskatt, som påföres samtliga 83,239 fyrkar å 50 öre ...... 41,619: 50
Summa kronor —
Utgifter :
Underhåll den tid mark är bar av: '
Bygdevägen .. — Li d a d i e t —
Materialvägen .. — 3i 1 V b o E k d e 2,000: —
Ammatnasyagen . . — 10 L e c ty 3,000: —
BUurevÄge . — ( — i k hs a id k Si t 1,000: —
(ttänsgårdsvägen. 1 — 1. i S 0 Li e ee 0 £,000: —— — 17,900: —=
Vägen Tväråträsk—Råstrands färja .......... 500: —
Saxnasvdgen ... 0 e t d 100: —
Stensundsväggn . / — — .. . V . k t P 600: —
Stagetraskvagem ... ~ 3 l h 5 l e 250: —
Juktavägen ;; (L > E d ie ö t 3 300: —
Färsbackavägen . ”.. . — d d is e vee a 3501 — —
Vätterväig underhållet — .. — — e L s e e ee 1k 8,000: —
Vagbyggnader: Katalidsvagen __ —. . . — . .. — 1,500: —
Giltjaurvägen . . .. .. .; .>. . 1,980: —
Gargbrovagen...,..... — 1. 1,000: — 4,480: —
Ombyggnad av broar ach trumbplier — 4— — — — 1 01 0 2002 60,050: —
Vägundersökningar — .T . ”. —2 1 d i e f e d e d e 12 4,000: —
Uppbördsprovisiott ; — — v . 0 — O e S ee ee e A ut 500: —
Försäktingspremier — — 7 _. — — 0 29 2 i 18 o 1,200: —
Fomaltuings— at (L kastnader .. — +1 1 2 l Se e 2,000: —
Arbetsledning ... — —P e i f e i 2 1 e 3,500: —
Amorteringar och diverse utgifter .. .. . — — . 0 . .. 2 Q 6,000: =——

Summa kronor

108,630: