OCR Output

1926 den 22 december. N:r 245.

s ies
Skulder vid årets början:
1925 1,1; _ . :

Eanets nodhjalpskassa kapital® .. ............. 20,000: —
LAnets.nodhjalpskassa rantofr ... ... ....;., .. 1,528: 34
J. Rob: Ronnholfm _ _... u.. slsc 2,585: 57
J ... 2,099: 64. . 20,213;:.05
Utgifter under aret:
Underhåll av bycdevägen — .. .. .. .2 ;. 14,342: 96
& » Ammarndsvägen . . .. . — . .. .. .. 3,132: 30
5x , —BUTEVHEEH 7 — — 4 ie pl (J Es ip , 4,000: —
& » Vdgat / .. —.—. 0 . /0 1,255: 80 ——22,731;, 12
Vinterväghållning bygde— och materialvägen . . . 3,455: 58 :
$s ovtiga vagar 5,436: 75. 8,892: 33
Anläggning av Gargbrovägen .. (. .. . ... . .. 49,793: 20
i A — Sappelselevägen / . .. .. . — . 62,7069: 10
ä » vägen Sorsele——Bure . : . . .. . . 12,492; 27
y ,, vagen Bure—Malagrans ...... 10,;600: ———
$ — Gilhaurvägen: . . — , —.. .... .. 6,118: 20
5s Karlstensvagen .. ............ 5,000: — — 146,772: 92
Uppbördsprovisioft — . .. . .. . — . 401 . 13 499: 98
Pörtvaltnings m. (L kostnader . .: .. . . .. / 2,115: 50
. . .;... : .. i e e Ja 2.902: 45
. — .. 0 .k e tee U d 4 i 330: 20
M eTse — >—. . . eL 0 e i V % 2,023: 20
betalda lan och rantor .:... .. 4 .. .. .. .. + — 51 _ 17,556: 93
Inkop och underhall av vagbilen . .. . . .. .. .. 14,610: 10
Inköp och underhåll av snöplog _.. __ . . :, ... 1,409: 30 — 16,019: 40
Tillgangar vid årets slut:
1925 31 12. |
Utestaende vagskalt 15,787: 48
innestaencde 1t hank. .. . .. .. .. .. 29e . 16,891 : 77 0 . 25
Summa krönor. — 270,865: 80

Räkenskaperna hava befunnits väl förda och i behörig ordning verifierade
varför revisorerna vilja föreslå ansvarsfrihet för redogöraren för den tid revi—

sionen omfattar.
Sorsele den 16 augusti 1926.

KARL SAHLIN. PER LIGNELL.

Rätt avskrivet betygar:

ALBERT BJORNER.

E. NYBERG.