OCR Output

1926 den 22 december. N:r 245.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Sorsele sockens kyrka. $
N:tr 245. Revisionsbe—

rättelse och
På begäran intages följande förslag till

stat för Sor—
Undertecknade av Sorsele sockens väghållningsdistrikt utsedda reviso—sele sockens
rer att granska vägstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 1925 får vägkassa.
harmed efter fullgjort uppdrag avgiva foljande

REVISIONSBERATTELSE:

Inkomster :
1925. 1/ 1,
Behållning från föregående år (utestående i
A is 4 vea se e kk i a e 15,337: :37
mnestående i —bänk. :> — — nN C 11 P : 5__5,3493_2__ 70,686: 69

Inkomster under äret:

Vägskatt. : . ) 1. e sn e e td o ht e 33,332: 06
Statsbidrag till Burevägen del I—II .......... 10,800: —
Statsbidrag till Butevägen — . .. . .. . ;. .. . / :.. 10,000: —

%% — Allmänna vagen —.... ... l 12,348: 01

$ y Gargbrovagen ... . .~..../.... 40,000: —

§ i ~Sappetselevadgen . . .. . — —: .. 52,000: —

> , Afitomobilmedel . 9,000: — 134,148:; 01
— );.. . —. ( .. hs ss s 745: 20
Pppinpna ,täntor _1 — — 11 — — 2 (1 o ee ta 384: 88
Fäån av Fandelshanken . ___ . — . ”— — 7 3.. 5,000: — 6,030: 08

Skulder vid årets slut:

Decy31.

Lanets nodhjalpskassa kapital .............. 20,000: —

Länets mnödhjälpskassa räntor — — . . / — 72 __ 22,384. 72
Kapitalökning. . ; — — ; 5s t e O ee e l ee 0 y 4,284: 24

Summa kronor 270,865:; 80