OCR Output

1926 den 10 december. N:r 244.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.
N. + 244. Uttagande

Sedan innehavarna av Ratans norra och södra lastageplatser till Kungl. 4V SrunQ—
Maj:ts Befallningshavande inkommit med framställning att från och med in— PERNINgar
gången av år 1927 grundpenningar måtte få uttagas för. alla slag av varor, _ år
som vid nämnda lastageplatser lastas eller lossas, varder härigenom kungjort, 1927 vid Ra—
att vederbörande trafikanter äga att senast den 22 innevarande december ta"s norra
över framställningen hit avgiva yttrande. $ och södra

Framställningen är under tiden härstädes tillgänglig för dem, som därav lastageplat—
önska taga del.

Umeå i landskansliet den 10 december 1926..
NILS G. RINGSTRAND.

Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri