OCR Output

1926 den 8 déecember. N:r 243.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B ' Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 243.

Som inroparen av den vid exekutiv auktion infor Kungl. Maj:ts Befall— _ Exetcutiv
ningshavande den 7 sistlidne oktober forsalda, J. V. Grens konkursbo tillhö— _ auktion
riga lägenheten Lövön 1?”* om 0,09 hektar, avsondrad fran Lovon
1*** under Lövön n:r 1 i Holmsunds socken, underlåtit att vid sammanträde
den 2 innevarande december för fördelning av köpeskillingen fullgöra sin be—
talningsskyldighet, kommer ny auktion att förrättas å gästgivargården i Holm—
sund fisdagen den 11 instundande januari klockan 12 på dagen.

Å lägenheten, som är belägen i omedelbar närhet av järnvägsstationen i
Lövön, finnas följande åbyggnader :

Boningshus i två våningar å betonggrund och under plåttak. Nedre va—
ningen inrymmer två verkstäder och smedja och ‘dvre vaningen tva rum och
kök samt ett icke inrett rum. Byggnaden är försedd med centraluppvarm—
ning, vattenledning och elektriskt ljus. Byggnaden, som är nyuppförd, är så—
väl utvändigt som invändigt omålad.

Uthus under uppförande å cementsockel och under papptak. Huset är av—
sett att indelas i tvättstuga och vedbodar samt å övre botten torkvind.

Lägenheten har saluvärderats till 15,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bor vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 8 december 1926.
_NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larssor & C:s Tryckeri