OCR Output

1926 den 6 december. Nir 242.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

242.

Sedan Skellefted flottningsforening till Kungl. Maj:ts Befallningshavande Tillvarataget

anmält, att under innevarande års flottningar i Skellefte älv vid Bergsbyns . timmer
allmänna skiljeställe tillvaratagits 210 st. timmer och 955 st. ved och props

vilka samtliga äro dels omärkta dels otydligt märkta, varder, jämlikt 68 § i
lagen om flottning i allmän flottled den 19 januari 1919, okända ägare till
omförmälda virke härigenom förelagt att inom nittio dagar härefter härstädes
anmäla sig, vid äventyr, om det försummas, att virket må å offentlig auktion
försäljas.

Umeå i landskansliet den 6 december 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Trycker